Levande skogar. Bild: Tobias Flygar.

Levande skogar

Når vi Örebro läns miljömål?

Vi bedömer att fler åtgärder och styrmedel behövs för att nå ett hållbart samhälle. Trenden i miljön och miljöarbetet är positiv för ett miljömål, Bara naturlig försurning, neutral för fem och negativ för tre. För två mål är trenden oklar. Tre mål bedöms inte på länsnivå.

Utsläppen av växthusgaser minskar i Örebro län och arbetet med energieffektivisering och förnybar energi utvecklas positivt. Men endast miljömålet Bara naturlig försurning utvecklas i positiv riktning. Jämfört med förra året har bedömningen av utvecklingen för miljömålet Ingen övergödning ändrats från positiv till neutral och bedömningen av Levande skogar från neutral till negativ. Det beror i det första fallet på negativa förändringar i samband med övergången till nytt landsbygdsprogram inom EU. De negativa förändringarna uppvägs något av att LOVA återinförs 2014. Problemet med att skogar med höga biologiska värden avverkas blir allt tydligare samtidigt som, och delvis på grund av att resurserna för att skydda dessa skogsmiljöer är otillräckliga i förhållande till behovet.

Två miljömål, Giftfri miljö och Ett rikt växt och djurliv, förändras fortfarande i negativ riktning. Samhället släpper ut allt fler miljö- och hälsofarliga kemikalier. Under året har vi arbetat med att kartlägga vilka farliga kemikalier som används i länets industrier. Några kommuner har genomfört riktad tillsyn mot konsumentvaror som kan innehålla farliga kemikalier. Under året har också samverkan kring kemikaliefrågor startat i länet. Under hösten hölls en föreläsningsserie i länet på temat kemikalier i barns vardag.

Inom miljömålet Ett rikt växt och djurliv är det främst problemen inom skogssektorn som resulterar i en negativ utveckling. Det regionala naturvårdsarbetet fungerar dock bra. Viktiga insatser har gjorts inom åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett. Stora restaureringsinsatser har genomförts i naturreservatet Kvismaren och under året har vi påbörjat de stora naturvårdssatsningarna inom Lifeprojektet RECLAIM.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.  

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Levande skogar

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Negativ utvecklingsriktning

Resultat

Arbetet med skydd av skog går långsamt framåt då anslaget för ersättningar till markägare är otillräckligt. Stagnerade anslagsnivåer i kombination med höga skogspriser och nya regler gällande expropriation har i praktiken minskat på möjligheterna att skydda skog. Hänsynen i samband med skogliga åtgärder behöver förbättras och körskador minskas. I länet finns ett stort mörkertal avseende oregistrerade nyckelbiotoper som inte observeras av skogsbruket och som inte fångas upp av Skogsstyrelsen. Sektorsansvaret behöver ytterligare förtydligas. Flera åtgärder för att förbättra miljöhänsynen pågår i form av arbete med en förstärkt tillsyn, kompetensutveckling och en ökad dialog med skogssektorn.

Skogsmarkens egenskaper och processer

Den branschgemensamma policyn om körskador som skogsbruket tagit fram har bland annat bidragit till förbättringar som förändrad drivningsmetodik där Rätt metod är en och vilken genomförs genom bättre planering och att risa basvägar.

Bevarade natur- och kulturmiljövärden

För att förbättra hänsynen i samband med skogliga åtgärder har Skogsstyrelsen fortsatt skärpt tillsynen enligt SVL § 30. Projektet ”Dialog för miljöhänsyn” angående mål, lagkrav och metoder för uppföljning av miljöhänsyn övergår nu i en implementeringsfas samtidigt som målbilder för god miljöhänsyn sammanställts. Landsbygdsprogrammet har genom sina stöd för natur- och kulturvårdande åtgärder möjliggjort att totalt över 400 ha beviljats bidrag i länet under 2013.

Andelen avverkningar med påverkade/skadade kända forn – och kulturlämningar var år 2012 inom Region Svea 40 procent vilket är betydligt färre än genomsnittet (68 procent) i riket (Skogsstyrelsen, Rapport 3 - 2013). Samma rapport anger också att drygt 20 procent av alla lämningar i Region Svea är utmärkta med KMV-band, men att fem procent påverkas eller skadas trots markeringen.

Hotade arter och återställda livsmiljöer

Avverkningar i skogar med lång kontinuitet, hög ålder och med stora biologiska värden sker fortfarande vilket missgynnar den biologiska mångfalden.

Myndigheterna runtom sjön Hjälmaren har år 2013 tillsammans enats om och skrivit under en strategi för att bevara Hjälmarelandskapets lövmiljöer. Strategin tydliggör att landskapet med de vidsträckta lövskogarna även i fortsättningen behöver vara lövdominerat för att bidra med höga naturmiljö-, kulturmiljö- och sociala värden. Markägarnas viljeinriktning är mycket betydelsefull för att nå visionen. För att gynna den akut hotade arten vitryggig hackspett har naturvårdande åtgärder under 2013 genomförts inom flera större områden i Örebro län.

En viktig del i bevarandet av naturmiljövärden är skydd av skog i form av naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal liksom de frivilliga avsättningarna. Storleken på anslagen för ersättning till markägare i samband med formellt skydd är begränsande i arbetet. För att bidra till den biologiska mångfalden är det avgörande att kvaliteten på de frivilliga avsättningarna är hög och att områdena avsätts långsiktigt.

Analys och bedömning

Skogsstyrelsen bedömer att vi inte kommer att nå målet för Levande skogar i Örebro till år 2020 med idag beslutade eller planerade åtgärder.  Åtgärder för att förbättra tillståndet i skogen sker men de är i dagsläget inte tillräckliga för att vända utvecklingen som bedöms vara negativ. Mer resurser för skydd av skog krävs för att bromsa fragmenteringen av värdefulla skogsområden. Kompetenshöjning och samverkan inom skogssektorn är en förutsättning för god miljöhänsyn. Sektorsansvaret behöver utvecklas.

En fortsatt ökad tydlighet och förstärkning av tillsynen bör också ge positiva effekter på miljön i skogen. Skogsbruket bidrar med framtagande av policies och utbildningar vilket framöver behöver implementeras i alla led för att ge effekt i skogen. På samma vis förväntas implementeringen av projektet ”Dialog om miljöhänsyn” bidra till en positiv utveckling av miljöhänsynen vid skogsbruk. För att anpassa brukandet av skogen till fler intressen, ofta i tätortsnära områden, har främst kommuner på sitt eget markinnehav i länet börjat nyttja metoden hyggesfritt skogsbruk.

Ökade resurser för skyddsarbete

En viktig del för att nå måluppfyllelsen är arbetet med skydd av skog. Resurserna för ersättning till markägare för att inrätta formellt skydd är otillräckliga och behöver öka för att täcka det behov som finns. För att få bästa möjliga nytta av den formellt skyddade marken bör vi fortsätta arbeta efter ”Strategin för formellt skydd av skog i Örebro län” tillsammans med åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP). De frivilliga avsättningarna utgör ett nödvändigt komplement till den formellt skyddade skogen. Det är också viktigt att fortsätta kommunicera och informera skogsägare om vikten av att skydda och bevara värdefulla skogar. Behovet av medel för naturvärdesinventering är fortsatt stort.

Ökad kompetens och samverkan

Hänsyn vid avverkningar är en annan viktig del för att nå måluppfyllelsen. Framförallt finns förbättringspotential när det gäller hänsynskrävande biotoper samt skador på mark och vatten. Ett förändrat klimat tydliggör behovet av god planering inför åtgärder för att bidra till god mark- och vattenkvalitet. Körskadepolicyn liksom förfinade drivningsmetoder med väl planerade avverkningar samt bättre risade basvägar bör framöver ge positiva effekter i skogen. Då verksamhet inom ramen för Landsbygdsprogrammet kraftigt minskar under 2014 minskar även de omfattande informations- och rådgivningsinsatser som erbjudits markägare och verksamma i skogen de senaste åren liksom de omfattande natur- och kulturvårdande åtgärder som genomförts genom bidrag.