Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Når vi Skåne läns miljömål?

Av de 12 miljökvalitetsmål som bedömts på regional nivå kommer inget att nås i Skåne till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel och åtgärder. Målen för klimatpåverkan, ozonskiktet och strålmiljön bedöms enbart på nationell nivå. Målet för Storslagen fjällmiljö gäller inte i Skåne.

Mycket bra miljöarbete pågår i Skåne. Det finns ett stort engagemang hos offentliga verksamheter, näringsliv och enskilda individer för att minska samhällets påverkan på miljön och hitta lösningar som är långsiktigt hållbara. Trots detta bedömer Länsstyrelsen att vi inte kommer att nå miljökvalitetsmålen till år 2020.

Miljöbelastningen är stor då länet är tätbefolkat med hög befolkningstillväxt, stort exploateringstryck, omfattande vägburna transporter och stor arbetspendling. Skåne har också ett omfattande jordbruk. Hushållning med mark och vatten är en viktig fråga i länet och markanvändningskonflikter mellan exploatering och bevarande av natur- och kulturvärden är påtagliga.

Den biologiska mångfalden är hotad eftersom livsmiljöer försvinner, kvaliteterna försämras och arter får det svårare att överleva. Minskad biologisk mångfald tillsammans med klimatförändringar och fler främmande arter påverkar naturens möjligheter att leverera de ekosystemtjänster som vi är beroende av, vilket får konsekvenser för hälsa, livskvalitet och ekonomi. Det krävs ett nytt arbetssätt med fokus på hela landskapet och de strukturer som binder samman olika livsmiljöer för den biologiska mångfalden. Ska förlusten av biologisk mångfald hejdas måste alla verksamheter som påverkar denna trend ta ansvar.

Övergödningen är ett av de största miljöproblemen i skånska vatten, vilket kan förklaras med stor andel jordbruksmark och näringstillförsel från reningsverk, enskilda avlopp och industrier.

Användningen av kemikalier i samhället är omfattande och kunskapsluckorna är stora. Åtgärder såsom internationella överenskommelser, lokala och regionala beslut om inköp av ekologisk mat, informationsinsatser om miljögifter i varor är steg i rätt riktning. Men med en ständigt ökande konsumtion ökar användningen av kemikalier och därmed belastningen på miljö och hälsa.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Oklar utveckling

Resultat

Även om infriandet av en Giftfri miljö kräver internationella överenskommelser och nya innovationer, så kommer vi en bit på väg med ett ambitiöst miljöarbete lokalt och regionalt. Det finns många bra exempel på insatser för en giftfri miljö som inköp av ekologisk mat, utfasning av kemikalier och informationsinsatser om miljögifter i varor.

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen

Bekämpningsmedel hittas regelbundet i grund- och ytvatten i Skåne. Kunskapen har hjälpt till att belysa behovet av ytterligare åtgärder för att minska spridning och behovet av ett fullgott skydd inom vattenskyddsområden. De skånska miljömålsåtgärderna kemikaliefri bekämpning och ekologisk mat, syftar till att minska användningen av bekämpningsmedel. År 2012 bestod 27,5 procent av livsmedelsinköpen i offentlig sektor i Skåne av ekologiska livsmedel. Jordbruksverket har satt upp målet 40 procent ekologiska livsmedel till 2020, som ett underlag till nya Landsbygdsprogrammet.

Användningen av särskilt farliga ämnen

Arbetet med utfasning av särskilt farliga ämnen kräver kontinuerligt arbete av tillsynsmyndigheterna och sker långsamt. En av de skånska miljöåtgärderna handlar om att kartlägga industrins kemikalieanvändning. Vad som har skett inom denna åtgärd under 2013, är inte kartlagt. Däremot har Länsstyrelsen vid en prövningsansökan för en stor kemikalieindustri, yrkat på utfasningsvillkor i beslutet.

Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper

Kunskapen vad gäller utsläpp av oavsiktligt bildade ämnen från förbränning, energiutvinning och produktionsprocesser är begränsad. Till exempel så ingår dioxiner sällan som utsläppsvillkor i förbränningsanläggningar i Skåne. Inget nytt har skett inom området det senaste året.

Förorenade områden

I Skåne finns 6100 potentiellt förorenade områden. I dagsläget är 160 objekt någonstans inom processflödet förstudie, huvudstudie, delåtgärd och åtgärd. Under året har länsstyrelsen arbetat med tillsynsvägledning riktat till kommuner för att öka takten vad gäller inventering och åtgärder för förorenade områden med kommunal tillsynsmyndighet.

Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper

Kunskapen om dessa ämnens egenskaper och deras användning, förekomst och effekter i miljön fås regionalt bland annat genom miljöövervakning och tillsynsarbete.

I år har den regionala miljöövervakningen undersökt miljögifter i skarvägg vid Landskrona hamn, hormonaktiva substanser vid avloppsreningsverk genom ER-CALUX,[1] och sambandet mellan bekämpningsmedel i yt- och grundvatten. I skarväggen hittades bromerade flamskyddsmedel, PFOS, tungmetaller med mera. CALUX-undersökningen visade att det finns mer hormonaktiva substanser nedströms avloppsreningsverk än uppströms. Resultaten från undersökningen om sambandet mellan bekämpningsmedel i yt- och grundvatten är inte så entydiga.

Information om farliga ämnen i material och produkter.

Miljösamverkan Skånes tillsynsprojekt ”kontroll av kemikalier i varor enligt Reach”, under 2013, syftade till att öka kunskapen om regler och skyldigheter enligt Reach vad gäller varor hos leksaksförsäljare och miljöinspektörer. Tillsynskampanjen fokuserade på mjuka plastleksaker och utklädningskläder för barn.

Analys och bedömning

Giftfri miljö är ett mål vars infriande är i behov av internationella överenskommelser och lång återhämtningstid. Därför är det ett av de svåraste miljömålen att uppnå i tid. Fyra av sex strecksatser bedöms inte ha förutsättningarna på plats för att nås till 2020. Två strecksatser förväntas ha förutsättningarna införda till stor del eller på väg att införas. Det saknas tillräckliga underlag för att bedöma utvecklingen i miljön och det är inte möjligt att ange utvecklingsriktning.

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen

Förutsättningarna för att nå strecksatsen bedöms inte vara på plats till 2020. För att nå preciseringen behövs effektiva styrmedel och åtgärder nationellt och internationellt. Betydlig förbättring kan ske genom ambitiöst miljöarbete på lokal nivå genom att till exempel minska användning av växtskyddsmedel, vara restriktiv vad gäller slamspridning och att ha bättre kontroll på utsläpp av oavsiktligt bildade ämnen.

Användningen av särskilt farliga ämnen

Användningen av särskilt farliga ämnen kan förväntas minska framöver tack vare flera direktiv och internationella konventioner som kräver begränsningar. Å andra sidan kan nya farliga ämnen bli kända, till följd av nya dataunderlag. Förutsättningar för att nå strecksatsen bedöms finnas 10-15 år efter 2020. Lokalt behöver utfasningsarbetet intensifieras inom tillsynen av miljöfarlig verksamhet. Därtill är frivilliga åtgärder viktiga, till exempel byggindustrins BASTA-system, som underlättar för inköpare att undvika produkter som innehåller särskilt farliga ämnen.

Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper

Förutsättningarna för att nå strecksatsen förväntas inte vara på plats till 2020. Framgången är helt beroende av fortsatt miljöteknisk utveckling och en ökad ambitionsnivå. Kunskapen om de mest betydande oavsiktligt bildade ämnena har ökat, men är fortfarande otillräckliga. Åtgärderna handlar om att minska utsläpp från industrin, småskalig eldning, trafik (särskilt utsläpp från dieseldrivna fordon) och den långväga transporten.

Förorenade områden bedöms inte vara åtgärdade till 2020.

Bedömningen grundas på tre faktorer, dels osäkerheter i möjligheterna till finansiering, dels på nivån av det statliga anslaget och dels på det faktum att efterbehandlingsarbetet både är resurs- och tidskrävande.

Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper

Till stor del förväntas förutsättningar i form av regler finnas 2020 för att kunskaper som möjliggör riskbedömning och säker hantering inom alla användningsområden ska bli tillgängliga. Lokalt är förhoppningen att miljöövervakningen och tillsynsarbetet är tillräckligt utvecklat för att generera bra kunskapsunderlag för miljöriskbedömningar knutna till verksamheter med utsläpp, till 2020.

Information om farliga ämnen i material och produkter

Informationssystem förväntas finnas eller vara under införande för några viktiga varugrupper 2020. Lokalt sett pågår arbete med information och varseblivning kontinuerligt.

Referenser

Pil uppåt smiley saknas Giftfri miljö i Skåne

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Preciseringar av Giftfri miljo

Indikatorer som följer upp målet